Plattelandsbeleid

De provincie West-Vlaanderen voert vanuit haar grondgebonden bevoegdheid een beleid gericht op het versterken van de leefbaarheid van het platteland. Daarbij staat de kwaliteit van het sociaal weefsel en de omgeving voorop. Het provinciebestuur beschikt hierbij over een omvangrijke gebiedskennis, mede dankzij de intense samenwerking met de lokale besturen en het middenveld. Bovendien is een flexibel en geïntegreerd gebiedsgericht beleid noodzakelijk om een antwoord te bieden op de verschillende uitdagingen op het platteland: het onderhoud en vrijwaren van de open ruimte en de (specifieke) dorpskernen.

Een gedegen plattelandsbeleid vertrekt vanuit de streek zelf. Plattelandsbeleid heeft een hoge flankerende waarde en versterkt o.a. het erfgoed, de wooninfrastructuur, de mobiliteit en de lokale economie. Daarnaast is een flexibel en geïntegreerd gebiedsgericht beleid noodzakelijk om een antwoord te bieden op de verschillende uitdagingen op het platteland. Vaste onderdelen hiervan zijn een ondersteuning op maat, het bevorderen van participatie, een economische en sociale effectenanalyse en een klimaattoets. Het optreden van het provinciebestuur als streekmotor sluit hier perfect bij aan. Voor het ontwikkelen van een bovenlokale visie, de vertaling van deze visie in beleid op maat en de gebiedsgerichte en efficiënte uitvoering ervan, zijn de provincies als regisseur de aangewezen partner voor de Vlaamse overheid, de middenveldorganisaties en de gemeentebesturen.

Vier nieuwe plattelandsprojecten versterken Midden-West-Vlaanderen

26/06/2019
Op donderdag 20 juni werden een aantal projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader...

Vijf nieuwe plattelandsprojecten versterken de Westhoek

20/06/2019
Op woensdag 12 juni werden vijf projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader Westhoek’,...