Provincie verleent omgevingsvergunning voor 2 windturbines - Harelbeke/Zwevegem

19/03/2018
In haar zitting van donderdag 15 maart heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning verleend aan nv Electrabel.
De aanvraag betreft het bouwen van een windmolenpark met twee windturbines in het grootschalige industrieterrein op de grens tussen Harelbeke en Zwevegem.
Daarnaast worden enkele bijkomende toezeggingen van Electrabel met betrekking tot het bestaande windmolenpark in Harelbeke/Zwevegem formeel verankerd in de milieuvergunningsvoorwaarden.

Windturbines in het industrieterrein in Harelbeke/Zwevegem
De windmolens komen op het grondgebied van de bedrijven Bekaert en Devamix. De bedrijven participeren ook in dit project: de opgewekte stroom is voornamelijk voor hen bedoeld.
Het windmolenpark komt op 350 m van het dichtstbijzijnde woongebied. Iets verderop bevinden zich nog 2 windmolenparken: drie windturbines in het industriepark Harelbeke/Zwevegem en vier windturbines in het industriepark Evolis.
De deputatie is van oordeel dat omwille van die industriële omgeving en de reeds aanwezige windturbines de landschappelijke impact van de aanvraag beperkt is.

Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek werden zowel in Harelbeke als in Zwevegem veel bezwaren ingediend. Het gemeentebestuur van Zwevegem bracht een negatief advies uit, het advies van de stad Harelbeke was positief, maar kritisch.
Bij de aanvraag toonde Electrabel aan dat de hinder en impact goed kunnen beheerst worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Niet alleen voor wat betreft de impact van deze 2 nieuwe windturbines, maar ook voor de eventuele cumulatieve impact met de reeds aanwezige windturbines.
Alle uitgebrachte technische adviezen en het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie zijn dan ook zonder meer gunstig.

Ook bestaand windmolenpark in Harelbeke/Zwevegem wordt aangepakt
Tijdens de bespreking van dit dossier werd ook uitgebreid stilgestaan bij het bestaande windmolenpark in Harelbeke/Zwevegem. Electrabel zal bovendien een aantal ingrepen doen zodat de slagschaduw en geluidsproductie verminderd worden.
De bestaande windturbines werden vergund in 2010 volgens de toenmalig gehanteerde normen. Dit impliceerde een slagschaduwnorm van maximum 30 uur per jaar. Om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk in te perken heeft Electrabel beslist om de periode van slagschaduw voor de woningen te beperken tot 8 uur per jaar en 30 minuten per dag (zoals de huidige wettelijke normen bepalen voor nieuwe windturbines).
Daarnaast stelde Electrabel vast dat het mogelijk is om de geluidsproductie van de vroeger vergunde windturbines, via zogenaamde ‘trailing edge serrations’, te verminderen. Dit zijn kleine tandjes die op de wieken van de windturbine worden geplaatst. Electrabel heeft bevestigd om de bestaande drie windturbines in Zwevegem en Harelbeke uit te rusten met deze techniek.
De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft de deputatie geadviseerd om beide toezeggingen van Electrabel formeel te verankeren in de lopende milieuvergunningsvoorwaarden. De deputatie heeft dan ook beslist om hierover een initiatief op te starten om die milieuvergunningsvoorwaarden bij te stellen.