Deputatie verleent gedeeltelijke milieuvergunning voor nertsenkwekerij - Wervik

05/09/2013
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 5 september 2013 de aanvraag voor een milieuvergunning voor een nertsenkwekerij langs de Menensesteenweg in Wervik behandeld.
 
Na rijp beraad heeft de deputatie geoordeeld dat, gelet op het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie en de gunstige adviezen van andere adviserende administraties, een vergunning kon worden afgeleverd voor de exploitatie van een nertsenkwekerij, zij het onder voorwaarden.
 
De aanvraag gebeurde binnen agrarisch gebied en is op geen enkele wijze strijdig met deze wettelijke bestemming. Over de opportuniteit van het al dan niet kweken van nertsen kan en mag de deputatie zich niet uitspreken volgens vaste rechtspraak van de Raad van State. Binnen het huidig wettelijk kader is er dus geen grond tot weigering.
 
 
Vergunning voor twee derde van het gevraagde aantal
Inzake geluids- en geurhinder liggen de vereiste studies voor, die stellen dat de hinder onder controle en behoorlijk onder de normen zou blijven.
Omdat de deputatie zeker wil zijn dat, ondanks alle voorliggende gunstige adviezen, de exploitatie wel degelijk zal kunnen gebeuren binnen de normen, heeft de deputatie slechts een vergunning afgeleverd voor twee derde van de gevraagde nertsen.
 
Binnen de 12 maanden na aanvang van de exploitatie zal de exploitant geluids- en geurmetingen moeten voorleggen aan een begeleidingscommissie. De commissie zal dan nagaan of geur- en geluidshinder niet alleen op papier, maar ook in de praktijk onder controle zijn. In de begeleidingscommissie zullen de gemeente, de Provincie en alle adviserende instanties vertegenwoordigd zijn en standpunt kunnen innemen.
 
Daarnaast zal de exploitant in de uitbating van de kwekerij rekening moeten houden met de dierenwelzijnsnormen die van kracht zijn. Daarvoor bestaan ook controlerende instanties. Uit het dossier blijkt dat de huisvesting aan de normen die door de Nederlandse Universiteit van Wageningen zijn opgesteld, voldoet.
 
De deputatie is van oordeel dat met deze beslissing zoveel als mogelijk rekening is gehouden met de bezorgdheid van de buurt omtrent eventuele hinder door een exploitatie op deze plaats. Zij zal de evolutie van de eventuele hinder via de begeleidingscommissie nauwlettend opvolgen.