Provincie duidt nieuwe locatie voor bedrijventerrein aan - Torhout

04/10/2013
In haar zitting van donderdag 3 oktober heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een nieuwe locatie aangeduid voor een toekomstig regionaal bedrijventerrein in Torhout. Er werd gekozen voor een gebied van 15 ha langs de Roeselaarseweg. Deze locatie sluit aan bij het geplande lokale bedrijventerrein.
 
Bij de aanduiding werd rekening gehouden met de adviezen uit het planmilieueffectenrapport (plan-MER), dat de gevolgen van acties op het milieu onderzoekt.
Zo koos de deputatie bijvoorbeeld voor één locatie in plaats van twee, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Een efficiënter ruimtegebruik en de beperktere totale milieu-impact pleiten immers voor één bedrijventerrein.
Daarnaast opteerde de deputatie voor 15 ha in plaats van 20 ha, om de impact op het landschap en de verlinting van de open ruimte richting Lichtervelde te beperken.
 
De precieze afbakening van het bedrijventerrein wordt nog bepaald op basis van een ruimtelijke analyse van het terrein.
 
 
  
 
Provincie bevoegd voor aanduiding van regionale bedrijvigheid
De Provincie is bevoegd voor de opmaak van het Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s) voor kleinstedelijke gebieden. Torhout is zo’n kleinstedelijk gebied.
Binnen het proces van een kleinstedelijk gebied wordt er steeds op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor regionale bedrijvigheid.
 
Onderzoek naar milieueffecten voor twee voorkeurslocaties
De zoektocht naar een regionaal bedrijventerrein in Torhout zorgde in het verleden al voor veel beroering. Oorspronkelijk koos de deputatie ervoor om een locatie van 10 ha in het noorden (aan de Bruggestraat) en 10 ha in het zuiden (aan de Roeselaarseweg) van Torhout te voorzien. Deze zoeklocaties dienden echter nog getoetst te worden aan het milieueffectenrapport.
In het rapport zijn de milieueffecten voor de twee voorkeurslocaties voor regionale bedrijvigheid onderzocht, en dit telkens voor twee scenario’s, namelijk de realisatie van een regionaal bedrijventerrein van 10 ha en een terrein 20 ha.
  
Positieve beoordeling zoekzone Roeselaarseweg
In de beoordeling komt de zoekzone aan de Roeselaarseweg als één van de betere locaties naar voren. De complementariteit met het geplande lokaal bedrijventerrein is een bijkomend positief aspect. Daarnaast zijn er voor deze zoekzone geen uitermate negatieve effecten te verwachten bij een regionaal bedrijventerrein van 10 ha. Bij een bedrijventerrein van 20 ha is er een grotere negatieve impact op de aspecten landschap, beeld- en belevingswaarde, landbouw, mobiliteitsbelasting en water.
Het plan-MER geeft aan dat voor de zoekzone aan de Roeselaarseweg de bijkomende negatieve effecten voor een terrein van 20 ha ten opzichte van 10 ha evenwel relatief beperkt zijn mits een vrijwaring van de vallei van de Ringaartbeek en het aanwezige landbouwbedrijf. De deputatie opteerde uiteindelijk voor 15 ha om de landschappelijke impact en de impact op mobiliteit, water en landbouw te beperken.
  
Minder positieve beoordeling van zoekzone Bruggestraat
De zoekzone in het noorden van Torhout, aan de Bruggestraat, die in het afbakeningsvoorstel van Torhout als tweede voorkeurslocatie naar voor is geschoven, scoort daarentegen matig tot slecht. Voor 10 ha regionale bedrijvigheid zorgen de impact op ontsluiting, het landschap en de landbouw voor negatieve scores. Een terrein van 20 ha regionale bedrijvigheid op deze noordelijke locatie scoort nog slechter.
 
 
Hier vind je het plan met de locatie van het nieuwe bedrijventerrein.
http://www.west-vlaanderen.be/Documents/1038-bijlage-kaart%20locatie%20bedrijventerrein%20Torhout-20131003.pdf