Provincie West-Vlaanderen komt voor ruim 445.000 euro tussen in maatregelen tegen verzilting Zwin

30/04/2014
Op woensdag 30 april stemde de West-Vlaamse provincieraad in met de raamovereenkomst omtrent de uitbreiding van het Zwin. De uitbreiding bedraagt zo’n 120 ha.
Het voorstel tot uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied is er gekomen op initiatief van Vlaanderen. Maar ook voor het West-Vlaamse provinciebestuur heeft dit financiële gevolgen.
Er werd een raamovereenkomst opgesteld die de verantwoordelijkheden van alle partners zowel op het vlak van uitvoering als financieel vast legt.
De uitbreiding van het Zwin kan gevolgen hebben voor de verzilting van de Oostkustpolder. Om dit te vermijden bevat het raamakkoord ook acties om de verzilting tegen te gaan. Daarnaast wordt dit moment ook aangegrepen om de  waterafvoermogelijkheden van een deel van de Oostkustpolder te verbeteren.
De totale kostprijs van het project bedraagt 5.097.000 euro incl btw. Voor de Provincie is er een financiële verantwoordelijkheid. Deze wordt geraamd op 446.250 euro incl. btw. Met het bedrag komt de Provincie tussen in de grondaankopen voor de aanpassingswerken aan waterlopen van de tweede categorie, de realisatie van de zoetwatergracht, de zoutwaterpomp en het pompgebouw met uitstroomconstructie. Daarnaast werkt de Provincie mee als waterbeheerder aan de verbetering van de waterafvoer en gaat ze ook mee de verzilting tegen.
 
 
Uitbreiding Zwin als resultaat van verdrag tussen Vlaanderen en Nederland
De uitbreiding past in het verdrag tussen Vlaanderen en Nederland van 21 december 2005 omtrent de ontwikkeling van het Schelde-estuarium. Beide staten moeten daarbij bepaalde compenserende maatregelen nemen in ruil voor de uitdieping van de Westerschelde.  De uitbreiding van het Zwin zal 120 ha bedragen. Dit was de minimum opgelegde oppervlakte voor de compenserende maatregelen in het Zwin. Hier was het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de gegevenheid omtrent de doelstelling  voor natuur en het ontpolderen van een stuk waardevolle poldergrond voor de landbouw.
In dit proces nam Vlaanderen het voortouw en maakte ook een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan), dat de uitbreiding ook een correcte planologische basis geeft.
 
Waterafvoermogelijkheden verbeteren en verzilting tegengaan
Naast acties om de waterafvoermogelijkheden van een deel van de Oostkustpolder te verbeteren, worden er ook flankerende maatregelen genomen om de effecten op landbouw te milderen. De uitbreiding van het Zwin kan gevolgen hebben voor de verdere verzilting van de Oostkustpolder. Dit zou nefaste gevolgen hebben voor de gewassen van de omliggende polder. Om verzilting tegen te gaan worden heel wat maatregelen voorgesteld.
De belangrijkste maatregelen zijn:
-       De bouw van een zoutwatergracht (aan de buitenzijde van de nieuwe dijk) en het bouwen van een pompstation om het zout water van de zoutwatergracht terug af te voeren naar het Zwin
-       Het bouwen van een zoetwatergracht parallel naast de zoutwatergracht en de bouw van een pompstation voor de afvoer van het zoet water naar het Zwin
-       Het bouwen van een pompgebouw om deze twee pompen te huisvesten.
-       Het regelen van voldoende aanvoer van zoet water naar deze zoetwatergracht via het waterzuiveringsstation van Knokke en via de Oostkustpolder.
-       De noodzaak om hiervoor in de Oostkustpolder aanpassingen aan een aantal polderwaterlopen door te voeren.
-       Het opzetten van een monitoringsprogramma m.b.t. de grondwaterkwaliteit
 
Voor de Oostkustpolder zullen de genomen maatregelen niet alleen de verzilting tegen gaan maar uiteindelijk ook resulteren in een efficiënter waterbeheer met minder overstromingen als gevolg.
De start van de werken wordt voorzien ten vroegste in het eerste kwartaal van 2017. De exploitatie van de pomp zal gebeuren door de Oostkustpolder.
Er wordt een stuurgroep voorzien onder voorzitterschap van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en met de VLM als secretariaat. Deze stuurgroep staat in voor de opvolging van de uitvoering van deze raamovereenkomst.