Provincie West-Vlaanderen verleent milieuvergunning aan windturbinepark W-Kracht nabij B-park - Brugge

18/12/2014
In haar zitting van donderdag 18 december heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning aan de firma W-Kracht, verleend.
De aanvraag betreft het voorzien van twee windturbines op Brugs grondgebied, aan B-Park. In ditzelfde gebied bevinden zich reeds heel wat windturbines, zowel langs de Pathoekeweg als langs het Boudewijnkanaal.
De windturbines zijn gelegen in een gebied dat volgens het gewestplan ambachtelijke zone is en volgens het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ‘Blauwe Toren’ deels zone voor volumineuze handel is en deels zone voor natuurlijke biotoop.
 
Project komt ook in aanmerking voor stedenbouwkundige vergunning
Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor de stedenbouwkundige vergunning. Op de door het Vlaamse Gewest georganiseerde projectvergadering is gebleken dat het project stedenbouwkundig in aanmerking zou kunnen komen voor een vergunning. De deputatie treedt dit oordeel bij en vindt dat dit project ruimtelijk er kan toe bijdragen om een grens te vormen tussen enerzijds een ruimte voor ‘handel en industrie’ en anderzijds de achterliggende open ruimte.
 
Geen milieueffectenrapport
Gelet op de talrijke windturbines in de omgeving werd de vraag gesteld of er voor het project geen milieueffectenrapport moest worden opgemaakt. De Vlaamse Overheid heeft hiervoor op 12 december een ontheffing verleend.
 
Bijkomend onderzoek gunstig
Via een bijkomend onderzoek werd wel aangetoond dat de natuurwaarden in de omgeving niet betekenisvol aangetast zullen worden, het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het milieu en de mogelijke cumulatieve impact van dit project samen met de reeds aanwezige windparken ten gronde werden onderzocht.
Verder toonde het onderzoek aan dat het moet mogelijk zijn om het windturbinepark uit te baten binnen de geldende normen inzake geluid en slagschaduw.
Gelet op de nabijheid van ondermeer de parking en het winkelcomplex B-Park werden ook de veiligheidsaspecten heel grondig nagezien. De veiligheidsstudie toont aan dat kan voldaan worden aan alle geldende veiligheidscriteria.
 
Geen klachten tijdens openbaar onderzoek en gunstig advies stad Brugge
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen klachten ingediend door omwonenden. Ook de stad Brugge bracht een gunstig advies uit.