Provincie West-Vlaanderen verleent milieuvergunning aan nv Plopsaland voor bouw subtropisch zwembad in De Panne

05/02/2015

De nv Plopsaland heeft een milieuvergunning gekregen voor de bouw van een subtropisch zwembad in De Panne.

Dat heeft de deputatie beslist in haar zitting van donderdag 5 februari 2015.

Het ‘Aquapark Plopsaland’ komt naast het recreatiepark Plopsaland en dient enerzijds als aanvulling op het recreatiepark en anderzijds als vervanging van het verouderde stedelijke zwembad van De Panne. Het nieuwe zwembadcomplex heeft een capaciteit van 900 tot 1.200 personen.
De deputatie is van oordeel dat het project er toe bijdraagt de geldende bestemming (gebied voor dagrecreatie) op een kwaliteitsvolle manier verder in te vullen, zonder dat er hierbij hinder voor de buurt te verwachten valt.
 
Unaniem gunstig advies
Uit onderzoek door het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid is gebleken dat het zwembad zelf aan alle wettelijke normen beantwoordt en voldoende garanties biedt op het vlak van gezondheid.
Uit onderzoek door de andere betrokken Vlaamse adviesinstanties (Vlaamse Milieumaatschappij en de afdeling Milieuvergunningen) bleek dat ook de impact van andere mogelijks relevante milieuaspecten (zoals luchtemissies, lozing, externe veiligheid, ligging nabij duinengebied) zonder meer aanvaardbaar te noemen is.
Uit onderzoek door een mobiliteitsdeskundige is gebleken dat er geen significante negatieve mobiliteitseffecten verwacht worden.
De Provinciale Milieuvergunningscommissie bundelde deze adviezen en bracht dan ook een unaniem gunstig advies uit.
 
Reeds gestart met de bouwwerken
Recent bleek dat Plopsaland nv op basis van de eerder door het gemeentebestuur van De Panne afgeleverde stedenbouwkundige vergunning al gestart is met de bouwwerken, en dus de aflevering van de corresponderende milieuvergunning niet heeft afgewacht.
Het komt echter niet toe aan de deputatie om zich hierover uit te spreken. De Raad van State heeft herhaaldelijk gesteld dat vergunningverlening en handhaving twee verschillende procedures zijn, en dat de verwijzing naar eventuele overtredingen niet relevant is in het kader van de vraag naar de regelmatigheid van de milieuvergunning.
De deputatie kan bijgevolg alleen maar vaststellen dat deze aanvraag beantwoordt aan alle geldende stedenbouwkundige en milieutechnische normen.
 
Apart toegankelijk
Het subtropisch zwembad is aangevraagd en vergund als een autonoom functionerende inrichting.
Er wordt geraamd dat ongeveer 60 % van de bezoekers inwoners van De Panne (en omgeving) zullen zijn en 40 % bezoekers van het naastliggend recreatiepark. Ook scholen zullen er gaan zwemmen.
Het complex zal ook voor bezoekers die het recreatiepark niet bezoeken toegankelijk zijn. De bezoekers van het recreatiepark zelf zullen een afzonderlijke toegangs- en ticketcontrole moeten passeren om toegang te krijgen tot het subtropisch zwembad.
De openingsuren en -dagen van recreatiepark en zwembad zullen eveneens verschillen van elkaar.