Provincieraad keurt PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Torhout goed

25/06/2015

De provincieraad van West-Vlaanderen keurde tijdens zijn zitting op donderdag 25 juni de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) afbakening kleinstedelijk gebied Torhout goed.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een aantal deelplannen.
 
Zo zal onder andere een nieuw bedrijventerrein voor bedrijven groter dan 5.000 m² van 15 ha langs de Roeselaarseweg aansluiten bij het reeds geplande lokale bedrijventerrein.
 
Er werd ook een zone als ‘bouwvrij agrarisch gebied met stedelijke potenties’ aangeduid tussen de Rijselstraat en de spoorlijn Brugge-Kortrijk. Deze plek wordt gereserveerd voor eventuele stedelijke ontwikkelingen in de toekomst, waarbij er 321 extra woongelegenheden kunnen bijkomen.
 
Het deelplan ‘woonzorgcomplex De Biesen’ geeft de mogelijkheid om assistentiewoningen en een woonzorgcentrum uit te bouwen ten noorden van de Noordlaan. Daarnaast biedt het plan ook een oplossing voor de waterproblematiek in dit stadsdeel door het voorzien van ruimte voor een gecontroleerd overstromingsgebied.
 
 
Openbaar onderzoek, aanpassingen en definitieve vaststelling

Na de voorlopige vaststelling van het PRUP door de provincieraad op donderdag 23 oktober 2014, liep het openbaar onderzoek. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 3 adviezen en 6 bezwaren en opmerkingen ingediend.
 
De adviezen, bezwaren en opmerkingen werden behandeld door de PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Op basis van die adviezen, bezwaren en opmerkingen werden enkele aanpassingen gedaan.
De belangrijkste aanpassing houdt in dat ‘afvalverwerking met inbegrip van recyclage’ en ‘verwerking en bewerking van mest en slib’ niet toelaten worden op het bedrijventerrein en dit ook verordenend wordt vastgelegd.
 
Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 30 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen. Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad in het geval de Vlaamse overheid niet overgaat tot schorsing.
 
De volledige plannen zijn te consulteren op www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.