Provincie legt gecontroleerd overstromingsgebied aan op Gaverbeek - Torhout

26/05/2016

Op donderdag 26 mei keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Gaverbeek en enkele bijkomende maatregelen in Torhout goed.

Het gecontroleerd overstromingsgebied is voorzien ten zuiden van de Kersouwkensstraat en heeft een bufferende capaciteit van 16.000 m³. Daarnaast komt er ook een ringgracht rond de wijk en wordt de afvoer van de Gaverbeek verbeterd.

Deze maatregelen moeten, in combinatie met het gecontroleerd overstromingsgebied, het risico op overstromingen in de wijk ‘Torhout-Oost’ verminderen en de site Groenhove Virgo Fidelis en de dorpskern van Baliebrugge behoeden voor een snelle afvoer van hemelwater uit de stroomopwaartse gebieden van Torhout.
 
 
Kostprijs en termijn werken
De werken worden geraamd op 1.021.089,40 euro, inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. Voor de uitvoering worden 200 werkdagen gerekend. De werken starten in het najaar van 2016.
Voor de landschappelijke inrichting van het Gecontroleerd overstromingsgebied wordt door het Vlaams Gewest en de stad Torhout samen 199.650 euro voorzien. Voor de aankoop van de gronden wordt door deze partners een budget van 310.000 euro uitgetrokken.
 
 
Omschrijving van de werken
Om de afstroom naar de Gaverbeek te optimaliseren wordt een open beek-deel voorzien ten noordoosten van de wijk ‘Torhout-Oost’, vanaf de Keibergstraat tot en met de Gaverbeek. Hierdoor wordt enerzijds het terreinwater van het agrarisch gebied ter hoogte van de Keiberg en anderzijds een deel van het hemelwater van de opwaartse gebieden, door beperkte ingrepen in het rioleringsstelsel in de Keibergstraat, afgeleid naar de Gaverbeek.
 
De Gaverbeek wordt eveneens verbreed en verdiept om de afvoer van het regenwater van de wijk ‘Torhout-Oost’ te verbeteren.
Bij het gecontroleerde overstromingsgebied zal via een klepstuw de waterstand in het bufferbekken geregeld worden zodat altijd minimaal 20 cm water in het bekken aanwezig is om overmatige begroeiing te verhinderen.
Voor de aanleg ervan is de verwerving van extra grond noodzakelijk. De Provincie staat in voor de aankoop van de gronden voor de aanleg van de ringgracht en de verbreding van de Gaverbeek.
Voor het gecontroleerd overstromingsgebied werden een aantal percelen aangekocht door de Vlaamse Landmaatschappij en de stad Torhout. De overige percelen worden via gerechtelijke onteigening bekomen. Na realisatie worden de gronden overgedragen aan de stad Torhout.
 
 
Ook omgeving wordt ingericht
De omgeving van het bufferbekken wordt in samenwerking met de gemeente Torhout en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ingericht als avontuurlijk speelbos met onder andere een picknickruimte, een labyrint, een speelheuvel en extra spelelementen zoals zwerfkeien en een houten trap. De aanleg van het speelbos en de recreatieve inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied maken deel uit van het inrichtingsplan ‘Groenhove Vrijgeweid’.
 
 
Wateroverlast in het verleden
In maart, juni en juli 2012 kreeg de wijk ‘Torhout-Oost’ te maken met wateroverlast na extreme neerslag waardoor het huidige rioolstelsel onder druk kwam en ertoe leidde dat verschillende woningen in de wijk onder water kwamen.
De nieuwe ringgracht, de verbreding van de Gaverbeek en het gecontroleerd overstromingsgebied moeten dit in de toekomst voorkomen.
Als bijlage is een plannetje van de werken terug te vinden.