Provincie verdeelt 9 miljoen euro over renovaties vzw UNIE-K in Ons Erf - Brugge

18/11/2016
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van donderdag 20 oktober beslist om 9 miljoen euro ter beschikking te stellen aan de vzw UNIE-K. UNIE-K zal met dit bedrag 12 woningen voor 120 mensen renoveren, het Groot Magdalenagoed tot hippotherapiecentrum ombouwen en een therapeutisch zwembad bouwen voor het dienstverleningscentrum Ons Erf in Brugge.
 
Beschrijving van de projecten
Voor de renovatie van 12 woningen voor in totaal 120 personen met een handicap en de bouw van een therapeutisch zwembad zal de Provincie West-Vlaanderen, die eigenaar is van de gebouwen, een door UNIE-K aan te gane lening meefinancieren voor een bedrag van 6 miljoen euro.
Daarnaast stelt de Provincie 3 miljoen euro ter beschikking om het Groot Magdalenagoed om te bouwen tot een Equine Assisted Therapy (EAT) centrum. Het Groot Magdalenagoed is een beschermde hoeve, die paalt aan de site van Ons Erf. Met de bouw van het hippotherapiecentrum kan de vzw een stap verderzetten in haar paardenwerking.
 
Financiering door de Provincie
De financiering kadert in een overeenkomst die in 2013 tussen de Provincie West-Vlaanderen en de vzw UNIE-K werd afgesloten. Het gaat hierbij om de gedeeltes van de investeringen die niet gedragen worden door subsidies van de Vlaamse overheid.
In het kader van de interne staatshervorming was het lange tijd onduidelijk of de provinciale overheid deze subsidiëring nog zou kunnen waarmaken. Nu dit duidelijk is geworden, zal het bedrag definitief worden vastgelegd in de budgetten.
 
Provinciale voorzieningen voor personen met een beperking
De vzw UNIE-K staat in voor de begeleiding en ondersteuning van volwassenen met een ernstige verstandelijke of fysieke beperking. Er zijn drie voorzieningen, namelijk Ons Erf in Brugge, De Waaiberg in Gits en ’t Venster in Izegem. De vzw ondersteunt zo’n 325 personen met een ernstige beperking en stelt 535 personeelsleden te werk.