Provincie verleent milieuvergunning onder voorwaarden aan pretpark Plopsaland - Adinkerke (De Panne)

15/12/2016
In haar zitting van donderdag 15 december heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning onder strikte voorwaarden verleend aan het pretpark Plopsaland in De Panne. De voorwaarden hebben te maken met de mobiliteits- en geluidsimpact. De deputatie volgt hiermee het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie en van het gemeentebestuur van De Panne.
 
Voorwaarden
Uit het openbaar onderzoek is gebleken dat er een bezorgdheid is rond de mogelijke negatieve mobiliteitseffecten. De deputatie wijst op een aantal maatregelen die genomen kunnen worden om de mobiliteitsoverlast te beperken. Er zijn maatregelen die Plopsaland volledig zelfstandig kan uitvoeren. Zo zal Plopsaland zal nog voor de kerstvakantie nieuwe signalisatie naar de parkings voorzien.
Daarnaast zijn er maatregelen waarvoor Plopsaland afhankelijk is van diverse overheidsdiensten. Plopsaland moet constructief samenwerken met initiatieven van overheden, zoals de NMBS, De Lijn, de gemeente en de Vlaamse overheid, rond mobiliteit en een betere ontsluiting. De deputatie voorziet dat alle betrokken spelers in het mobiliteitsverhaal jaarlijks worden bijeengebracht, zodat het aspect mobiliteit nauwgezet opgevolgd wordt en zo nodig bijgestuurd.
Uit het openbaar onderzoek bleek eveneens dat er een bezorgdheid is rond de geluidsimpact van het park, meer in het bijzonder die van de rollercoaster Heidi The Ride. Uit het onderzoek van het dossier is gebleken dat het mogelijk is om het pretpark te exploiteren binnen de geldende geluidsnormen. De deputatie wil dit aspect nauwgezet opvolgen. Daarom moet Plopsaland binnen de 6 maanden opnieuw geluidsmetingen laten uitvoeren in het volledige park. De resultaten zullen dan beoordeeld worden door de betrokken overheidsdiensten. Pas als die absolute zekerheid garanderen zal de deputatie toestemming geven voor het openstellen van de nieuwe rollercoaster voor het grote publiek.
 
Historiek van de vergunningsaanvraag
De milieuvergunning voor de vroegere uitbating door de Meli liep tot 18 juli 2016. Eind 1999 heeft Plopsaland die milieuvergunning overgenomen en in tussentijd aangepast. Om de hernieuwing en uitbreiding, onder meer met de rollercoaster Heidi The Ride, te kunnen aanvragen moest eerst een project-MER worden opgemaakt. De goedkeuring hiervan heeft lang aangesleept en daardoor kon het bedrijf pas in september de nieuwe milieuvergunning aanvragen.