Provincie verleent milieuvergunning voor 2 windturbines in Zeebrugge

19/12/2016
In haar zitting van donderdag 15 december heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning verleend aan de nv Eneco Wind Belgium voor twee windturbines in de achterhaven van Zeebrugge.
De windturbines komen in de omgeving van het Noordelijk Insteekdok en het Verbindingsdok: één op de terreinen van de Visveiling, de andere op de terreinen van de firma Tropicana.
De deputatie volgt hiermee het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie.
 
 
Milieuvergunning door deputatie
De deputatie is van oordeel dat deze windturbines ruimtelijk en landschappelijk thuishoren in dit havengebied. Voor beide windturbines zijn ondertussen ook de corresponderende stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd.
Uit het gunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos is gebleken dat er geen onaanvaardbare schade zal veroorzaakt worden aan de waardevolle natuur in de omgeving.
Ook de eventuele veiligheidsrisico’s zijn volledig onderzocht.
 
 
Onderzoek naar milieu-impact
Eneco heeft in haar milieuvergunningsaanvraag aangetoond dat ze de milieu-impact tot een aanvaardbaar niveau kan beperken. Eneco heeft dit niet alleen onderzocht voor deze twee windturbines op zich, maar ook voor de eventuele cumulatieve effecten met de andere windturbines in de omgeving: vier in het havengebied en twee in de Transportzone.
De windturbines kunnen voldoen aan de geldende Vlaamse normen inzake geluid en slagschaduw. Er worden geen afwijkingen op de wettelijke normen toegestaan. Eneco moet via een werkingsschema aantonen dat dit in de praktijk ook lukt.
 
 
Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ingediend bij de deputatie. Het bezwaar had onder andere te maken met de ligging in de dichtbebouwde industriezone, de veiligheid, geluidsoverlast, slagschaduw en visuele hinder.