Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op Gaverbeek in Torhout gestart

30/01/2017
Op maandag 30 januari start de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied op de Gaverbeek in Torhout met een archeologisch onderzoek. Dit is verplicht binnen de aanvraag van een bouwvergunning.
​Het gecontroleerd overstromingsgebied is voorzien ten zuiden van de Kersouwkensstraat en heeft een bufferende capaciteit van 16.000 m³. Daarnaast komt er ook een ringgracht rond de wijk ‘Torhout-Oost’ en wordt de afvoer van de Gaverbeek verbeterd.
Deze maatregelen moeten, in combinatie met het gecontroleerd overstromingsgebied, het risico op overstromingen in de wijk verminderen en de site Groenhove Virgo Fidelis en de dorpskern van Baliebrugge behoeden voor een snelle afvoer van hemelwater uit de stroomopwaartse gebieden van Torhout.
 
 
 
 
 
Archeologisch onderzoek
Een archeoloog van Raakvlak voert in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen een onderzoek langs de Gaverbeek om te bepalen of al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is. Hiervoor worden een aantal proefsleuven gegraven.
Afhankelijk van eventuele vondsten moet er bijkomend onderzoek gebeuren. Wanneer alles in kaart is gebracht, kunnen de effectieve graafwerken starten. Dit zal vermoedelijk in april zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden
 
Omschrijving van de werken in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen
In een eerste fase wordt het gecontroleerd overstromingsgebied op de terreinen langs de Kersouwkensstraat aangelegd. In een tweede en derde fase starten de werken aan de Gaverbeek en de aanleg van de omleidingsgracht rond de wijk ‘Torhout-Oost’.
Bij het gecontroleerde overstromingsgebied zal via een klepstuw de waterstand in het bufferbekken geregeld worden zodat altijd minimaal 20 cm water in het bekken aanwezig is om overmatige begroeiing te verhinderen.
Om de afstroom naar de Gaverbeek te optimaliseren wordt daarna een open beek-deel voorzien ten noordoosten van de wijk ‘Torhout-Oost’, vanaf de Keibergstraat tot en met de Gaverbeek. Hierdoor wordt enerzijds het terreinwater van het agrarisch gebied ter hoogte van de Keiberg en anderzijds een deel van het hemelwater van de opwaartse gebieden, door beperkte ingrepen in het rioleringsstelsel in de Keibergstraat, afgeleid naar de Gaverbeek.
De Gaverbeek wordt eveneens verbreed en verdiept om de afvoer van het regenwater van de wijk ‘Torhout-Oost’ te verbeteren.
 
Ook omgeving wordt ingericht
De omgeving van het bufferbekken wordt in samenwerking met de gemeente Torhout en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ingericht als avontuurlijk speelbos met onder andere een picknickruimte, een labyrint, een speelheuvel en extra spelelementen zoals zwerfkeien en een houten trap. De aanleg van het speelbos en de recreatieve inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied maken deel uit van het inrichtingsplan ‘Groenhove Vrijgeweid’.
Verder wordt ter hoogte van het kruispunt van de Bosdreef en de Kersouwkensstraat de ingang van het speelpark beveiligd en van parkeergelegenheid voorzien.
 
Verwerving gronden, kostprijs en timing van de werken
Voor de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied was de verwerving van extra grond noodzakelijk. Er werden een aantal percelen aangekocht door de Vlaamse Landmaatschappij en de stad Torhout. De overige percelen worden via gerechtelijke onteigening bekomen. Na realisatie worden de gronden overgedragen aan de stad Torhout.
De Provincie staat in voor de aankoop van de gronden voor de aanleg van de ringgracht en de verbreding van de Gaverbeek.
De werken voor de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen worden geraamd op 1.021.089,40 euro, inclusief btw.
De VLM en de stad Torhout investeren samen 509.650 euro: 199.650 euro, inclusief btw voor de landschappelijke inrichting als speelbos in het kader van het inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid en 310.000 euro voor de aankoop van de gronden.
Het einde van de werken is voorzien in de lente van 2018.
 
Wateroverlast in het verleden
In maart, juni en juli 2012 kreeg de wijk ‘Torhout-Oost’ te maken met wateroverlast na extreme neerslag waardoor het huidige rioolstelsel onder druk kwam en ertoe leidde dat verschillende woningen in de wijk onder water kwamen.
De nieuwe ringgracht, de verbreding van de Gaverbeek en het gecontroleerd overstromingsgebied moeten dit in de toekomst voorkomen.