Provincieraad keurt provinciaal reglement dossiervergoeding bij indiening omgevingsvergunning goed

23/02/2017
De provincieraad van West-Vlaanderen heeft in zijn zitting van donderdag 23 februari het provinciale reglement rond de dossiervergoeding bij het indienen van de omgevingsvergunning goedgekeurd.
 
 
Dossiervergoeding
In het verleden werd de dossiertaks voor milieudossiers door Vlaanderen geïnd, ongeacht welk bestuur er bevoegd was. Voor een bouwvergunning kwam de dossiertaks meestal bij de gemeente terecht.
Het nieuwe decreet voorziet dat de dossiertaks bij het bevoegde bestuur terecht komt. Daarom dienen deze taksen ook vastgesteld te worden.
Het provinciale reglement rond de dossiervergoeding wordt als volgt aan de provincieraad voorgelegd:
- 250 euro bij gewone aanvraag zonder milieueffectenrapport/veiligheidsrapport (MER/VR)
- 100 euro bij vereenvoudigde aanvraag of verzoek tot bijstelling
- 400 euro bij gewone aanvraag met MER/VR
Deze nieuwe inkomsten zal de Provincie inzetten om het vergunningenbeleid nog beter te onderbouwen en te ondersteunen.
 
 
De omgevingsvergunning, voortaan digitaal
Vanaf donderdag 23 februari 2017 vervangt de omgevingsvergunning de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Afhankelijk van de aard van de aanvraag wordt de omgevingsvergunning verleend door  het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of het gewest.
De Provincie is bevoegd voor:
1.   de provinciale projecten en de projecten over 2 of meer gemeenten
2.   ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse al dan niet met stedenbouwkundige projecten
3.   de meldingen, bijstellingen enz. die horen bij bovenstaande projecten
4.   beroepen tegen beslissingen van gemeenten die ook al onder de omgevingsvergunning vallen
Naast de procedurele veranderingen en de herschikking van een aantal bevoegdheden is de grootste verandering ongetwijfeld dat straks de meeste aanvragen digitaal zullen moeten worden ingediend. Ook de eigenlijke vergunningsprocedure zal digitaal verlopen. Hierover is meer informatie terug te vinden op de site van de Vlaamse overheid, www.omgevingsloket.be.
 
 
Infosessies en informatieloket voor burgers
Het provinciebestuur West-Vlaanderen organiseert in het Provinciehuis Boeverbos een tweetal informatiesessies.
Op 6 maart wordt een infosessie voorzien voor professionals: architecten, studiebureaus, advocaten enz. Op 9 maart wordt dit georganiseerd voor de gemeentebesturen en adviesinstanties.
Daarnaast voorziet de Provincie een loket waar burgers terecht kan voor vragen of bijkomende informatie inzake de omgevingsvergunning, via mail naar omgevingsvergunning@west-vlaanderen.be, of telefonisch via 050 40 32 76.
www.west-vlaanderen.be/leefomgeving/vergunningen