Provincie geeft toestemming aan pretpark Plopsaland voor het openstellen van 'Heidi The Ride' - De Panne

16/03/2017

 In haar zitting van donderdag 16 maart heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de toestemming voor het openstellen van de rollercoaster ‘Heidi The Ride’ gegeven aan het pretpark Plopsaland in De Panne.

De attractie mag wel enkel tijdens de dagperiode, tot 19 uur, uitgebaat worden. Op de dagen dat het park langer of later open is, zal de wachtrij voor de attractie om 18u30 moeten afgesloten worden.

 
 
Historiek
De milieuvergunning voor de vroegere uitbating door de Meli liep tot 18 juli 2016. Eind 1999 heeft Plopsaland die milieuvergunning overgenomen en in tussentijd aangepast. Om de hernieuwing en uitbreiding, onder meer met de attractie ‘Heidi The Ride’, te kunnen aanvragen diende eerst een project-MER te worden opgemaakt. De goedkeuring hiervan heeft lang aangesleept en daardoor kon het bedrijf pas in september 2016 de nieuwe milieuvergunning bij de Provincie aanvragen.
Op donderdag 15 december 2016 verleende de deputatie de uiteindelijke milieuvergunning onder voorwaarden, onder andere op vlak van mobiliteits- en geluidsimpact. Zo mocht de rollercoaster ‘Heidi The Ride’ voorlopig slechts gebruikt worden in functie van testritten en geluidsmetingen. Pas als de geldende geluidsnormen voor de attractie konden gegarandeerd worden, mocht de nieuwe rollercoaster geopend worden.
Tijdens de kerstvakantie nam Plopsaland een aantal bijkomende geluidsbeperkende maatregelen en werden een aantal testen en geluidsmetingen uitgevoerd.
Uit die metingen bleek dat de attractie aan de geldende geluidsnormen voldoet, zeker tijdens de dagperiode (volgens de Vlaamse milieuwetgeving is dat van 7 tot 19 uur).
Op vrijdag 3 maart werden de resultaten besproken tijdens een overlegvergadering met alle betrokken besturen en instanties. Zowel het gemeentebestuur van De Panne als de Vlaamse afdeling milieu-inspectie stemden in met de positieve conclusies van de geluidsdeskundige. Op basis van dit alles concludeerde de deputatie om Plopsaland de toestemming te geven om de rollercoaster open te stellen voor het ruime publiek tot uiterlijk 19 uur.
 
 
Opvolging: geluidscontrolemeting voor het hele park
De deputatie verzekert bovendien dat het geluidsaspect verder nauwgezet opgevolgd blijft. In de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning van 15 december 2016 is immers bepaald dat binnen de 6 maanden een geluidscontrolemeting moet worden uitgevoerd voor het globale park.