Provincie verleent milieuvergunning voor 2 windturbines in Torhout

29/06/2017
In haar zitting van donderdag 29 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning verleend aan de nv Elicio voor twee windturbines langs de Roeselaarseweg in Torhout.
Voor beide windturbines is ondertussen ook de corresponderende stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd.
De deputatie volgt hiermee het technisch gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie.
Het voorgestelde project is gekoppeld aan twee lijninfrastructuren, namelijk de drukke gewestweg Roeselaarsesteenweg en de spoorlijn Brugge-Kortrijk en sluit aan bij het kleinstedelijk gebied Torhout. De vereiste bundeling van windmolenparken aan bovenlokale aanknopingspunten is dus drievoudig voldaan.
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Torhout werd de zone tussen de N32 en de spoorlijn weerhouden als zoekzone voor windturbines. Door de relatief smalle breedte van het lokaal en regionaal bedrijventerrein in het kleinstedelijk gebied Torhout was de realisatie van windturbines op deze locatie niet mogelijk zonder impact op de inrichting van het terrein.
 
 
Milieuvergunning door deputatie
De deputatie is van oordeel dat deze windturbines ruimtelijk en landschappelijk thuishoren in dit agrarisch gebied overeenkomstig het door het Vlaamse Parlement unaniem aanvaarde principe.
Uit het gunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos is gebleken dat er geen belangrijke ecologische waarden in de omgeving in het gedrang komen.
Ook de eventuele veiligheidsrisico’s op het toekomstige fietspad langs de spoorlijn Torhout-Lichtervelde zijn volledig onderzocht. Als bijkomende voorwaarde werd voorzien dat de rotorbladen van de windmolens van een verwarming moeten worden voorzien om in voorkomend geval ijsvorming te vermijden.
 
 
Onderzoek naar milieu-impact
Elicio heeft in haar milieuvergunningsaanvraag aangetoond dat ze de milieu-impact tot een aanvaardbaar niveau kan beperken. De windturbines kunnen en dienen te voldoen aan de geldende Vlaamse normen inzake geluid en slagschaduw: dit wil zeggen dat cumulatief maximum acht uur slagschaduw op jaarbasis en maximum 30 minuten per dag aan slagschaduw mag ondervonden worden in elke woning. Er worden geen afwijkingen op de wettelijke normen toegestaan.
 
 
Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek werden 788 bezwaren ingediend bij de deputatie. Uit het onderzoek bij dit aanvraagdossier is evenwel gebleken dat kan tegemoet gekomen worden aan alle bezorgdheden die leven bij de buurt en de stad.