Provincie verleent milieuvergunning voor twee windmolens in Kortemark

22/09/2017
In haar zitting van donderdag 21 september heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning onder voorwaarden verleend aan Edf Luminus nv voor twee windmolens langs de Krekebekestraat in Kortemark.
De deputatie volgt hiermee het gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie, maar heeft - gelet op de ruimtelijke context - bijkomende beperkingen opgelegd.
 
Vergunning onder voorwaarden
De dichtste zonevreemde woningen bevinden zich op zo’n 235 meter. De hinder voor omwonenden moet volledig binnen de gecombineerde wettelijke normen van slagschaduw blijven, zijnde maximum 8 uur op een gans jaar en maximum 30 minuten per dag in de woning.
De rotordiameter mag maximaal 103 m bedragen, de rotorhoogte maximaal 110 m en de tiphoogte maximaal 150 m.
De wettelijke geluidsnormen worden gehaald. De turbines beschikken over modules waar bij overschrijding van de normen de turbines automatisch stilgelegd worden.
In een aanvullende nota wordt de veiligheid van de gebruikers van het nabijgelegen fietspad aangetoond. Ook het risico van de windturbines naar de openbare weg wordt als aanvaardbaar geacht.
 
Stedenbouwkundige vergunning verleend
Voor beide windmolens is ondertussen ook de corresponderende stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de Vlaamse overheid.
De windmolens zijn gesitueerd tussen Kortemark en Handzame en voldoen aan de vereiste bundeling van minimum twee bovenlokale aanknopingspunten (spoorweg, gewestweg, industrieterrein, twee kernen).
 
Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek werden 933 bezwaren ingediend, voornamelijk over de impact van de molens op het leef- en woonklimaat en op de plaatselijke ruimtelijke ordening. Ook het gemeentebestuur van Kortemark gaf een negatief advies.
De deputatie heeft begrip voor de aangehaalde bezwaren en opmerkingen, maar stelt vast dat de aanvraag voldoet aan de Vlaamse regelgeving en aan de vooropgestelde ruimtelijke uitgangsprincipes. Ze benadrukt dat het hier geen volledig ongeschonden openruimte-gebied betreft.
De deputatie is van oordeel dat afdoende kan tegemoet gekomen worden aan alle bezorgdheden die leven bij de gemeente en de buurt. Met de bijkomende opgelegde hoogtebeperkingen gaat de deputatie verder dan minimaal wettelijk nodig om de hinder, zowel qua aantal omwonenden als qua intensiteit, nog meer te beperken.