Provincie gaat op 9 april van start met ruimings- en verdiepingswerken Dikkebusvijver - Ieper

27/02/2018
Op maandag 9 april start aannemer nv De Roeck uit Melsele, in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, met de voorbereidende werken voor de ruimings- en verdiepingswerken van de Dikkebusvijver in Ieper. Midden mei starten de effectieve baggerwerken.

De werken kosten 602.353,13 euro, inclusief btw en zullen ongeveer een jaar duren.

Deze werken zijn nodig omdat grond uit Heuvelland in de vijver terecht komt via de Kleine Kemmelbeek. De Kleine Kemmelbeek kent een sterk verval van 35 meter op een afstand van 5 kilometer. Tijdens dit verval is er veel erosie: bodemerosie op de hellende percelen in het stroomgebied en beekoevers die geleidelijk afbrokkelen als gevolg van de erosieve kracht van het water in de waterloop.
Geplande ruimings- en verdiepingswerken
Tijdens de werken zal het slib in het nabijgelegen bestaande slibbekken opgespoten worden en zal het na verloop van tijd ontwateren. Eerst moeten de bermen van het bekken verhoogd worden. Na ontwatering zal geprobeerd worden het bezinksel terug op de akkers, van waar het komt, af te zetten. Eerder werden er ruimingswerken uitgevoerd in 1990-1991 en in 2005. Toen werd er respectievelijk 200.000 m³ en 105.000 m³ geruimd.

Om de diepgang van de waterkolom voor langere tijd te garanderen, onder andere voor watersport, zal de Dikkebusvijver plaatselijk verdiept worden. Daarnaast zullen tijdens de baggerwerken op een aantal plaatsen extra dieptes gecreëerd worden voor de vispopulatie. In deze geulen zullen kooien geplaatst worden waarin vissen kunnen schuilen voor onder andere de aalscholver.


Noodzaak van het ruimen
Het ruimen van de vijver is nodig om de verschillende functies ervan te vrijwaren. De hoofdfunctie van Dikkebusvijver is de drinkwaterwinning: zo’n 80 % van het volume drinkwater dat de stad Ieper verbruikt, komt uit de vijver. Ook nevenfuncties als recreatie en natuur zijn belangrijk. Daarnaast vormt Dikkebusvijver een belangrijke waterbergingsruimte: bij hevige en langdurige neerslag kan het overtollige oppervlaktewater in de vijver vastgehouden worden en zo de stad Ieper vrijwaren van wateroverlast.


Erosiebestrijding
De aanslibbing van Dikkebusvijver is duidelijk gelinkt aan de erosieproblematiek in het hoger gelegen afwateringsgebied van de Kleine Kemmelbeek. In 2017 werd een 3-jaar durend Leaderproject goedgekeurd om hier rond te werken.


Financieel en timing
De ruimings- en verdiepingswerken zijn een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en de Watergroep. Ze worden uitgevoerd door de firma nv De Roeck uit Melsele.

De kostprijs bedraagt 602.353,13 euro, inclusief btw. Er wordt 55 % Europese subsidie voorzien, omdat de werken deel uitmaken van een groter Europees Interreg V–project ‘Ecosystem’ waarbij het verbeteren van de biodiversiteit centraal staat. De Provincie en de stad Ieper delen de kosten, na aftrek van de Europese subsidie. De Watergroep betaalt een vergoeding voor het oppompen van drinkwater.

Daarnaast zal tegen 1 maart het projectvoorstel ‘Via robuuste waterlopen naar een goeie drinkkwaliteit’ ingediend worden bij de Vlaamse Landmaatschappij. Via dit programma, bedoeld om problemen met water in landelijke gebieden op te lossen in samenwerking met de gebruikers van het gebied (landbouwers, bedrijven, dorpelingen en landschapsbeheerders), kan een maximale steun van 500.000 euro verkregen worden.