Nieuw provinciaal reglement voor coöperaties en productenorganisaties in land- en tuinbouwsector

27/04/2018

Voorwaarden
De projecten komen in aanmerking als de aanvrager een coöperatie of een producentenorganisatie is in de land- en tuinbouwsector met zetel in West-Vlaanderen, of als het ledenbestand uit minstens 50 % West-Vlaamse land- en tuinbouwers bestaat.

Projecten die als doel hebben:
- coaching van de bestuursleden/het management
- het versterken van de betrokkenheid van leden bij de eigen coöperatie
- het vergroten van het ledenaantal
- zich als coöperatie in de markt zetten bij het doelpubliek/de consument
komen in aanmerking.

De looptijd van het project mag maximaal 1 jaar duren.

Aanvragen kunnen ingediend worden via de website www.west-vlaanderen.be/economie-en-landbouw. Er worden twee data voor goedkeuring voorzien: 15 augustus 2018 en 15 april 2019.


Doel van het reglement

In de land- en tuinbouwsector vormen prijsschommelingen een grote uitdaging. Coöperaties en producentenorganisaties vergroten de onderhandelingsmacht door schaalgrootte. Op die manier kunnen land- en tuinbouwers moeilijke marktomstandigheden het hoofd bieden.

Een coöperatief project kan echter ook mislukken door tal van redenen: een ongunstig marktklimaat, een gebrek aan een duidelijke missie en visie, te weinig extern advies en coaching, te weinig betrokkenheid van de leden bij de werking, slechte communicatie, enz. Met dit reglement wil de Provincie dit proberen te vermijden.

Het volledig reglement en het aanvraagformulier zijn op de website www.west-vlaanderen.be/economie-en-landbouw terug te vinden.