Provincie verleent omgevingsvergunning voor glastuinbouwserre in Roeselare

28/06/2018
In haar zitting van donderdag 28 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning aan de bvba Tomco verleend.
Tomco zal in de Veldbosstraat in Roeselare een aaneengesloten serrecomplex van 10 ha voor de teelt van tomaten realiseren. Er komen ook een aantal bijgebouwen.
Het geheel komt er in de zone aan de verbrandingsoven van Mirom die tien jaar geleden voorzien werd. Door het verlenen van deze vergunning is er nu een eerste concrete invulling.

Omschrijving van de realisatie
Bij het serrecomplex komen een aantal bijhorende gebouwen, onder andere voor het sorteren van de tomaten, voor water- en energievoorzieningen en als verblijf voor seizoenarbeiders. De totale dakoppervlakte van de serres bedraagt 101.840 m². Dat van de bijgebouwen 4.525 m².

Omgevingsvergunning verleend
De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) en de stad Roeselare brachten gunstig advies uit. 
Tijdens het openbaar onderzoek werden er 5 bezwaren ingediend. De meeste bezwaren hadden te maken met bezorgdheden rond de impact van de ontwikkeling van het gebied op de globale waterhuishouding voor de omgeving (zal er voldoende waterbuffering zijn), de visuele en landschappelijke impact van het serreproject (de serres hebben een maximale hoogte van 8,15 meter) en de verkeersimpact.
De plannen werden daarom op een aantal vlakken bijgesteld en aangepast. Zo werd de serre opgeschoven naar het noorden om de afstand tot de perceelsgrenzen te vergroten en werd een aangepast landschapsintegratieplan gemaakt. Het luik rond opvang en buffering van regenwater werd ook meer uitgewerkt. Ook op vlak van mobiliteit wordt één en ander aangepast

Gevolgen van de komst van de serres
Met de komst van de serres wordt de mobiliteit in de omgeving gewijzigd. 
De verkeersbewegingen voor het gebied zullen in hoofdzaak plaatsvinden langs de nieuwe, nog aan te leggen, noordelijke ontsluitingsweg, die via de Oostnieuwkerksesteenweg aansluiting geeft op de R32. Hierdoor worden de aan- en afvoerbewegingen naar deze site langs het nieuwe tracé, welke uitgeeft op de Roeselaarsestraat, gecentraliseerd vooraan het bedrijf. Op die manier worden de omwonenden maximaal ontlast. 
Verder zal binnen de glastuinbouwzone de Veldbosstraat slechts gedeeltelijk blijven bestaan en zal er door de stad Roeselare en de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) een nieuwe trage weg voorzien worden bij de Klauwaertbeek, ten noorden van de glastuinbouwzone, aansluitend aan de Kleine Moststraat.