Provincie weigert omgevingsvergunning voor gedeeltelijk opvullen van Erkegemput in Oostkamp

28/06/2018
In haar zitting van donderdag 28 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning aan bvba Pardaen geweigerd.
De aanvraag betreft het gedeeltelijk opvullen van de Erkegemput in Oostkamp om er nadien een woonproject op te realiseren.
De put ligt midden in een woonwijk en wordt begrensd door de Wollestraat, de Erkegemstraat en de achtertuinen van de huizen aan de Wollestraat en de Rietkraagstraat. De zandontginningsput is zo’n 2,3 hectare groot en werd gegraven rond 1938.

Omgevingsvergunning geweigerd
De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), de gemeente Oostkamp, het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en het Agentschap Natuur en Bos brachten een ongunstig advies uit.
In navolging van dit advies is de deputatie van oordeel dat er momenteel te weinig duidelijkheid is over bepaalde zaken. Zo is er bijvoorbeeld onvoldoende duidelijkheid over het effect van de bronbemaling - waarbij grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd - op de omgeving. Om de vijver volledig droog te houden tijdens de werken zou er immers gebruikt gemaakt worden van bronbemaling.
Daarnaast zou er, gelet op de aanwezigheid van een zandige bodem en de duur van de werken (verschillende maanden) ook een grote impact zijn op de natuurwaarden in de omgeving.
Pas als die effecten correct kunnen ingeschat worden, kan de noodzaak en wenselijkheid van de gedeeltelijke opvulling en het eventuele toekomstige woonproject grondig onderzocht worden.
Verder zal er, om een eventueel woonproject op de Erkegemput voor de toekomst definitief en ondubbelzinnig uit te sluiten, een bestemmingswijziging door de gemeente Oostkamp moeten doorgevoerd worden, waardoor het gebied van de put wordt omgevormd tot niet bebouwbare oppervlakte. Er is hiervoor een RUP opgestart door de gemeente Oostkamp.

Openbaar onderzoek en bezwaren
Tijdens het openbaar onderzoek werden er 183 individuele bezwaren ingediend en ondertekenden 910 personen een online petitie.