Provincie brengt advies uit over Marien Ruimtelijk Plan (2020-2026)

27/09/2018
Op 27 september heeft de Provincie een advies uitgebracht aan de Federale Overheid over het openbaar onderzoek van het Marien Ruimtelijk Plan (2020-2026).
Dit plan omvat het Belgische deel van de Noordzee en kan de toekomst van de kuststreek mee bepalen.

Advies Provincie

De Provincie West-Vlaanderen is zich bewust van de kansen die nieuwe vormen van ondernemerschap en onderzoek op zee kunnen bieden inzake aquacultuur, energiewinning en andere innovatieve economische en ecologische toepassingen en kansen.
Daarnaast zijn ook de maatregelen ter verdediging van de kustlijn tegen overstromingen belangrijk.
De Provincie is echter van oordeel dat bij een maximale uitvoering van het plan de impact op vlak van het toerisme en de visserij tot onaanvaardbare resultaten zou kunnen leiden.
Het open zeezicht over de ganse kustlijn – de belangrijkste toeristische troef van de kuststreek – moet maximaal gevrijwaard kunnen worden en de kansen voor de kustvisserij mogen niet gehypothekeerd worden.
Daarnaast is de beïnvloeding van zandbanken, eilanden of andere harde ingrepen die zee- en zandstromingen of zandafzettingen veroorzaken aan de kust, onvoldoende onderzocht.


Impactanalyse en participatief proces nodig

De Provincie is daarom ook vragende partij om voorafgaand aan elke vergunning een impactanalyse te laten gebeuren.
 Ze is ook voorstander van een participatief proces met de bewoners en de belevers van de kust om de nieuwe toekomst van de kust te ontdekken.