Omgevingsvergunning onder voorwaarden voor 3 windturbines - Beernem

29/10/2018
In haar zitting van donderdag 24 oktober heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend aan NV W-Kracht.  De aanvraag betreft het bouwen van een windmolenpark met twee windturbines ten noorden en één molen ten zuiden van de E40 in Beernem.
De deputatie is van oordeel dat deze windmolens ruimtelijk gebundeld kunnen worden met de E40 (de 2 noordelijke windmolens staan op amper 60 m van de autostrade en de zuidelijke molen op 130 m) en met de spoorweg Oostende-Brussel (op 600 m).


Openbaar onderzoek en adviezen
Tijdens het openbaar onderzoek werden 28 bezwaren ingediend. Het gemeentebestuur van Beernem en van buurgemeente Aalter brachten een negatief advies uit.
Alle uitgebrachte technische adviezen (Vlaams departement Omgeving, Vlaams Energieagentschap, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer, departement Landbouw en Visserij en directoraat-generaal Luchtvaart) en het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) zijn gunstig.
 De deputatie volgt het gunstig advies van de POVC waaruit blijkt dat de hinder en impact voor de omgeving heel beperkt kan gehouden worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning méér dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of méér dan een half uur per dag mag ondervinden.
Wat de impact op de buurtweg en op de natuurwaarden in de omgeving betreft, heeft de aanvrager duidelijk gemaakt dat de gevraagde constructies de buurtweg niet hypothekeren. Daarnaast werd via een opmeting door een landmeter aangetoond dat geen enkele hoogstammige boom zal moeten geveld worden bij de realisatie van dit project.


Extra maatregel om vleermuizen te beschermen
Er werd een extra milderende maatregel toegevoegd om vleermuizen te beschermen. Naast de klassieke stillegmodus zal een bijkomende veiligheid ingebouwd worden: een detectiesysteem voor vleermuizen.
 De Provincie zal de installatie en werking hiervan, samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), nauwgezet opvolgen.