Provincie herneemt PRUP Kemmelberg na arrest Raad van State - Heuvelland

25/10/2018
Op donderdag 25 oktober besliste de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen om het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Kemmelberg’ te hernemen.
Het PRUP regelt de bestemming en de inrichtingsvoorschriften voor het provinciedomein De Kemmelberg in Heuvelland en de onmiddellijke omgeving.
In het PRUP wordt 171 ha aan bijkomend natuurgebied en 164 ha herbevestigd agrarisch gebied (HAG) vastgesteld. Het plan moet onder meer de zonegrenzen tussen natuur en landbouw vastleggen, landschappelijk relevante aspecten opnemen in voorschriften, een planologische oplossing bieden voor al dan niet zonevreemde horeca en een duidelijk kader scheppen voor de zonevreemde woningen. Daarnaast wordt ook de onthaalinfrastructuur van het provinciaal domein bekeken en wordt in het plan de parking aan de Gremmerslinde aangepakt.
Op dinsdag 9 oktober werd het PRUP ‘Kemmelberg’ vernietigd, omdat volgens de Raad van State de effecten op het milieu onvoldoende onderzocht werden.
 De deputatie en de gemeente Heuvelland zijn van oordeel dat het PRUP een groot maatschappelijk belang heeft en beslisten daarom om dit te hernemen.


PRUP vernietigd door Raad van State
In het PRUP werden de natuurwaarden slechts onderzocht door middel van een voortoets. De Vlaamse overheid besliste dat het PRUP geen aanleiding gaf tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER (milieueffectenrapporten) bijgevolg niet nodig was.
 De Raad van State oordeelde anders, namelijk dat het risico op een aantasting van de natuurwaarden in de zone waar de parking aan de Gremmerslinde moet komen, onvoldoende onderzocht werden.


Historiek
Op 24 maart 2016 werd het eerdere PRUP ‘Kemmelberg’ door de provincieraad definitief vastgesteld. Voor het PRUP werd in 2014 een uitgebreid participatietraject gevoerd met bewoners, eigenaars en gebruikers. Daarnaast werden betrokkenen vanuit de landbouw- en natuursector ook bevraagd.