Provincie West-Vlaanderen trekt ontwikkeling militaire basis - Koksijde

23/04/2019
De Provincie West-Vlaanderen kan vooruit met van de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) van de militaire basis van Koksijde. 
Doel is om tegen dit najaar reeds een voorontwerp van de nieuwe bestemmingen klaar te hebben. Het was wachten op de definitieve beslissing van Defensie om duidelijkheid te hebben over de scenario's die verder meegenomen kunnen worden. Defensie maakte dinsdag bekend dat de NFH-vloot (NH-90 Nato Frigate Helicopter) van Koksijde naar Oostende verhuist.


Vervolgtraject
Nu Defensie de knoop heeft doorgehakt kan de Provincie West-Vlaanderen de scenario's vastleggen in de scopingnota en deze onderzoeken in het milieueffectenrapport. Tegen het najaar moet er dan een voorontwerp van het PRUP op tafel liggen. In 2020 volgt dan een nieuw openbaar onderzoek. Ten vroegste eind 2020 mag ook de definitieve vaststelling van het PRUP verwacht worden.
Gelijktijdig met de procedure van het PRUP wordt gestart met de opmaak van een uitvoeringsnota, waarin afspraken vastgelegd worden voor de verdere uitvoering na het in werking treden van het PRUP. 

De Provincie wil als trekker haar rol opnemen om de totaalvisie over het plangebeid te bewaren en als projectcoƶrdinator optreden in dit strategische en bovenlokale project.


Provinciale Bevoegdheid
De Vlaamse regering besliste in maart 2012 dat de Provincie West-Vlaanderen de bevoegde overheid is om de toekomstvisie voor het militair domein ruimtelijk te vertalen. De Provincie ging met dit strategisch projectgebied van 365 ha meteen aan de slag om een ontwerpoefening op te maken over de mogelijke herinvulling. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met gemeente Koksijde, Stad Veurne, Defensie en Departement Omgeving, maar ook met inspraak van lokale actoren en burgers.

Die oefening mondde in 2015 uit in een masterplannota die tot op vandaag een duidelijk houvast biedt voor de vertaling naar de verschillende bestemmingen aan de hand van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Begin 2018 volgde dan nog een participatietraject met verschillende infomarkten en een tentoonstelling.

www.west-vlaanderen.be/MilitaireBasisKoksijde