Waterbeheersing in Regio Roeselare: Stand van zaken waar Provincie uitvoerder is

20/06/2019
Vooreerst is er na de wateroverlast van eind mei 2016 een gezamenlijk actieprogramma opgezet door de stad Roeselare en de Provincie om een 20-tal kleine en grotere ingrepen uit te voeren om de risico's op wateroverlast te beperken. 
Roeselare is een laag gelegen stad die het water ontvangt uit drie windstreken: noord, west en zuid. Het water stroomt door Roeselare via de Mandel en verlaat de stad in oostelijke richting via Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke, Dentergem en Wielsbeke naar de Leie.
Na de wateroverlast van begin juli 2005 waarbij Roeselare ook zwaar getroffen werd door wateroverlast zijn er reeds verschillende projecten uitgevoerd. Deze projecten hebben de schade beperkt maar bleken onvoldoende te zijn. Een analyse van de problemen leerde dat er mogelijkheden waren om bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden uit te breiden of dat er op plaatsen nieuwe bekkens moesten komen.


Godelievebeek
Het project aan de Godelievebeek in Beitem waarvan vandaag de grondverwerving door de provincieraad wordt goedgekeurd is een van die projecten.
Het gaat om vier percelen met een totaaloppervlakte van 9.090m². Door de aankoop van die gronden kan de aansluiting gemaakt worden op het bestaande bekken van de stad Roeselare waardoor de buffercapaciteit wordt opgetrokken nabij de woningen in de Kortewagenstraat in Beitem. De waterloop zal lichtjes verlegd worden en een klein gedeelte van de bestaande overwelving kan trouwens opnieuw opengelegd worden.
Op die manier kan het water afkomstig van de helling van Beitem enerzijds vertraagd en anderzijds gebufferd worden. De Provincie investeert hierin 60.000 euro.
Nog in het zuiden van Roeselare op de Godelievebeek wordt er volgende week gestart op grond van het kennis- en onderzoekscentrum Inagro in Beitem met een verbreding van de waterloop om zo meer buffer te creëren binnen de bedding van de beek. Ook wordt er een bijkomend waterspaarbekken aangelegd dat als buffer kan dienen maar vooral als watervoorraad voor de irrigatie van de proefpercelen van de Godelievevelden.


Noorden
Te beginnen in het Noorden ontvangt Roeselare water afkomstig van Ardooie, Lichtervelde en Hooglede op het stelsel van de Krommebeek. 
In Beveren - Roeselare wordt het bestaand gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op De Kapelhoek ter hoogte van de Heirweg uitgebreid. Daarvoor zijn de onderhandelingen voor de grondverwerving in een ver gevorderd stadium. Er komt 5.900 m² extra buffer tegen waterlast en voor de betrokken landbouwer, waarvan de grond gekocht zal worden, komt er een waterspaarbekken van 2.500 m². Dat ontwerp zit bij de Provincie.
Nog in Beveren - Roeselare, op het stelsel van de Krommebeek, komt er ter hoogte van de Vloedstraat een uitbreiding van het bestaande bekken. Dit is ter hoogte van de aanleg van het industrieterrein van de WVI. De onderhandelingen voor de verwerving van de grond zijn lopende. Daar wordt door de aanleg van een berm en een keermuur een bijkomende buffer gerealiseerd van bijna 8.000 m². 


Duivelsbeek en Kasteelbeek
Geografisch doorschuivend naar het Noordwesten zitten we op het stelsel van de Duivelsbeek en Kasteelbeek. Het water is afkomstig van Hooglede. Daar zijn twee projecten voorzien. In Hooglede ter hoogte van Sleihage, bij Turbo's Hoet, is ons een perceel aangeboden waar we een dubbele functie waterbuffering tegen wateroverlast en waterspaarfunctie willen realiseren. Dat project is in studiefase. 
Ter hoogte van de nieuwe verkaveling op de grens met Hooglede/Roeselare komt er een nieuwe fietstunnel. Daarvan wordt gebruik gemaakt om in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer een buffer aan te leggen, ook met twee functies: waterbuffering en waterspaarbekken. Voor dit project zitten we in de ontwerpfase.
Westen en de Collivijverbeek
In het westen van Roeselare komt van de hoogtes van Moorslede en Oostnieuwkerke het water via de Collievijverbeek het centrum van de stad binnen. Dit leidde in 2016 tot overstromingen van het Heilig-Hartziekenhuis. Ter hoogte van de wijk De Ruiter komt er een groot gecontroleerd overstromingsgebied. Uit de analyse is gebleken dat deze zijde van Roeselare nog onvoldoende beschermd was. Dat verklaart de grootte van het project. De stad heeft ondertussen de gronden verworven. Het ontwerp is opgemaakt. Voorlopig wordt er nog een afzet gezocht voor de uit te graven gronden vooraleer we een omgevingsvergunning kunnen aanvragen. Het is de bedoeling dat er een waterbuffer komt van 22.000 m² tegen wateroverlast. Tevens is er ook een waterspaarbekken geïntegreerd van 17.500 m².


Mandel
Maatregelen tegen de droogte zijn er ook op de Mandel, ter hoogte van Schiervelde. En op de Krommebeek in Beveren is een uitdieping/baggering van de bestaande bekkens voorzien. Naar buffering tegen wateroverlast heeft dit geen nut maar de diepte zorgt er wel voor dat er een grotere watervoorraad is. De slibanalyses zijn uitgevoerd maar ook hier is het zoeken naar locaties waar dit slib naartoe kan. 
Op de Aapbeek is er water afkomstig van de Zilverberg (Roeselare) en Moorslede dat op het stelsel van de Babilliebeek problemen oplevert ter hoogte van de Euroshop en verder stroomafwaarts. Er zijn onderhandelingen aan de gang voor de grondverwerving. Er is al een kleiner project met het plaatsen van een stuw waarbij lager gelegen weilanden, met toestemming van de eigenaar/gebruiker extra onder water kan gezet worden.
Op het stelsel van de Babilliebeek is er ter hoogte van het bedrijf Vandenheede een project in voorbereiding binnen natuurgebied. Het is niet altijd in agrarisch gebied dat nuttige buffering gevonden wordt. Er is een omgevingsvergunning in aanvraag voor de aanleg van een bufferruimte tegen wateroverlast maar ook een hermeandering van de beek. Hierdoor ontstaat extra ruimte voor water binnen de bedding van de beek maar is er ook een natuurlijke vertraging gecreëerd voor het stromende water.