Provincie brengt advies uit over Ventilus-Project

20/06/2019
Op donderdag 20 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een advies uitgebracht over de startnota van het gewestelijk Ruimtelijk Plan Ventilus.
Dit project moet zorgen voor een sterk en toekomstgericht West-Vlaams (hoogspannings)elektriciteitsnet en transporteert hiernieuwbare energie vanop de zee en op het land naar de verbruikers.


Advies Provincie
De Provincie West-Vlaanderen is zich bewust van het belang van dit project maar benadrukt volgende elementen:
- alle mogelijke te onderzoeken alternatieven dienen objectief en evenredig afgewogen te worden: de startnota legt nu heel wat nadruk op het voorkeursalternatief; de voor- en nadelen van andere alternatieven dienen als volwaardig alternatief meegenomen te worden
- zuinig ruimtegebruik dient één van de uitgangspunten te zijn bij het zoeken naar een tracé en het inrichten van de verschillende stations; onder andere door:
   1/ zoveel als mogelijk ondergronds brengen van de lijnen: er dient zoveel als mogelijk ingezet te worden op het ondergronds brengen van het totale traject; het is wenselijk dat er per tracé-alternatief geformuleerd wordt hoeveel nieuwe verbindingen er gerealiseerd worden, hoeveel er herbenut worden en hoeveel er ondergronds kunnen gebracht worden
   2/ het "stand-still-principe": de totale lengte van het bovengrondse net mag niet uitgebreid worden
   3/ het "bundelingsprincipe": onder andere met andere lijnvormige structuren zoals bestaande hoogspanningslijnen, autosnelwegen en waterlopen