Provincie zet belangrijke stap in herbestemming grenspost Callicanes

24/10/2019
De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van de provincieraad van donderdag 24 oktober een stap gezet in de herbestemming van de grenszone Callicanes in Poperinge.

Aankoop
In het kader van het Europese Interreg V-project Partons is er de voorbije jaren werk gemaakt van een masterplan om de site een nieuwe invulling te geven. Eén van de cruciale elementen om het masterplan te kunnen opmaken is de aankoop van de parking, nu nog eigendom van het Vlaams gewest, en de grensgebouwen aan Belgische zijde, eigendom van de Belgische Staat. Die laatste gaf het Vlaams Gewest een mandaat waardoor zij beide eigendommen kan verkopen.
De Provincie wil deze gronden en gebouwen aankopen om alle mogelijkheden open te houden om de ideeën van het masterplan uit te voeren; ondermeer een beveiligde parking en een veilige weg- en fietsinfrastructuur. Mocht een privépartner dit aankopen, dan zou deze opportuniteit weg zijn.

Eerste stap
Een eerste stap werd gezet met de opmaak van een princiepsovereenkomst met het Vlaams Gewest, goedgekeurd in de deputatie van donderdag 5 september 2019. Daarin staat dat de Provincie via de 50 procent cofinanciering van het project Qualicanes instaat voor de voorbereidende studie van de weginfrastructuur en dat ze ook verantwoordelijk is voor eventuele werken na aankoop van de grond en de gebouwen. Daarnaast engageert het Vlaams Gewest zich voor een investering van 571.000 euro in de weginfrastructuur.
De betrokken diensten kregen tegelijkertijd de opdracht de aankoop op te starten en dit voor te leggen in de deputatie. De kostprijs bedraagt 406.920 euro.

Historiek Callicanes
De grenspost verloor zijn functie na het verdrag van Schengen in 1992. De site raakte dan ook in onbruik en vertoont aan Vlaamse zijde een verloederde aanblik. Een herbestemming dringt zich dus op.