Provincie pakt waterproblematiek in Dentergem aan

24/10/2019
In de provincieraadzitting van 24 oktober heeft de Provincie West-Vlaanderen beslist om werk te maken van een betere waterhuishouding in Dentergem. Ter hoogte van de Speibeek, de Oude Mandelbeek en de Binnenbeek, starten werken om wateroverlast tegen te gaan.

Speibeek en Oude Mandelbeek
Ter hoogte van de Speibeek en de Oude Mandelbeek deden zich in verleden vaak overstromingen voor omdat beide beken op dat punt samen komen. Er was reeds een natuurlijk overstromingsgebied maar dat zorgt momenteel voor een druk op de woongelegenheden langs de Speibeek. Enerzijds is langs de ene oever de beheerstrook in de tuinzones niet beschikbaar en overwoekerd en de andere oever is gelegen in het natuurlijk overstromingsgebied.
Er worden verschillende maatregelen genomen: in eerste instantie is afgesproken met de bewoners om de beheerstrook vrij te maken en een passage te creëren. De oever zal versterkt worden met waterdichte betonnen keerelemenenten. Er zal gewerkt worden met L-vormige elementen die meteen zullen dienen als keerwand. De keerwand zal minimaal boven het maaiveld uitsteken.
Daarnaast komt er ook een betonnen brugelement waardoor de beheerstrook langs de Oude Mandelbeek opnieuw bereikt kan worden. Op die manier kan het onderhoud van de waterlopen volledig en praktischer verlopen.

Binnenbeek
Ook op de Binnenbeek zijn werken voorzien omdat de bestaande overwelvingen door het weiland onvoldoende afvoerende capaciteit hebben. De Binnenbeek zal daarom maximaal open gelegd worden en op een beperkt deel komt er nieuwe overwelving met betonnen kokerelementen. Een stuwelement met verval moet ook zorgen dat het doorvoerend debiet efficiënt gebeurt. Voor die werken verwierf de Provincie vorig jaar de nodige gronden.

Kosten en termijn
De werken worden geraamd op 509.019,50 euro (excl. btw). De start van de werken is gepland op 1 maart 2020 en zal 150 werkdagen in beslag nemen.