Een ambitieus en gericht investeringsplan van de Provincie voor 2020-2025

20/12/2019
Meer fietspaden, meer ondersteuning voor landbouw en KMO’s, meer waterbeheersingswerken, meer veiligheid… .  Dit en vele andere zaken vinden we terug in het nieuwe meerjarenplan van de provincie.
De voorbije weken boog de provincieraad van West-Vlaanderen zich over het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Het vele werk van de provinciale administratie en de deputatie resulteerde in een ambitieus plan dat gericht is op een praktisch beleid op maat van de vragen en noden die zich in onze provincie stellen: De provincie maakt duidelijke beleidskeuzes met 1 belangrijk doel voor ogen: meer West-Vlaanderen.
Het nieuwe ambitieuze meerjarenplan betekent dat de deputatie kiest voor een investeringslegislatuur: niet minder dan 246 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor diverse grote projecten. Ik neem graag even een aantal voorbeelden mee in deze bijdrage.De provinciale domeinen zijn misschien wel het bekendste uithangbord van de Provincie: 20 domeinen goed voor bijna 2000 hectare groene ontspanningsruimte. Een troef waar we als provinciebestuur verder op inzetten. Twintig zijn het er intussen, en samen zijn ze goed voor een kleine 2.000 hectare aan natuur, recreatie, rust en ontspanning. Deze troef wil de Provincie in de komende legislatuur verder uitspelen. De domeinen zijn er in de eerste plaats voor de bezoekers. Daarom zet de Provincie sterk in op infrastructuur voor het publiek: speelpleinen, bezoekersinfrastructuur en cafetaria’s. Waar de recreatieve druk te hoog wordt, gaat de Provincie op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Ook voor de West-Vlaamse natuur zijn de domeinen onmisbaar. Op termijn wenst de Provincie voor elk van hen een natuurbeheerplan. Aan de hand van die plannen kunnen de natuurwaarden en de biodiversiteit stelselmatig verbeterd worden. Naast de domeinen vormen ook de groene assen een belangrijke bijdrage aan de natuur. De oude spoorwegbeddingen zijn niet alleen fiets- en wandelassen, maar ook groene linten die zich door het West-Vlaamse landschap slingeren. De investering in domeinen en groene assen samen zal goed zijn voor 32 miljoen euro.Met het renovatie- en inrichtingsproject voor het Provinciaal Hof in Brugge, heeft de Provincie de ambitie om van het Provinciaal Hof een open huis te maken, een ontmoetingsplek, een plek die inspireert over West-Vlaanderen. De bezoeker kan er zowel het verhaal van de Provincie West-Vlaanderen als het historisch gebouw zelf ontdekken. Het gelijkvloers zal ingericht worden als bezoekerscentrum, de verdiepingen zullen vooral dienst doen als eventlocatie voor onder meer congressen en ontvangsten. De start van de werken is voorzien in het voorjaar 2020 en deze zullen drie jaar in beslag nemen. Een project waarvoor we 7,7 miljoen euro voorzien.Inagro is in onze provincie natuurlijk hét ‘kennishuis’ voor de landbouwers. Acties liggen er op heel veel verschillende vlakken en domeinen. De focus is een duurzame landbouw in al zijn facetten. De landbouwer moet er zijn brood kunnen mee verdienen (economie), handelt in respect met milieu en natuur (ecologie) en is ingebed in de brede maatschappij (sociale pijler).
Het hoofd bieden aan de droogte in landbouw is een belangrijke uitdaging. Recent startte de watermakelaar om boeren en tuinders te helpen in hun zoektocht voor watervoorziening. Dit combineren we met een streven naar een optimale bodemgezondheid. Een vitale bodem heeft veel troeven: minder last van droogtestress, brengt gezondere gewassen voort en houdt de meststoffen beter vast.
Ook innovatie staat hoog op de agenda, zoals insectenteelt, prei op hydrocultuur, sojateelt op West-Vlaamse bodem, smart farming….
Inagro is volop aan het bouwen aan Agrotopia. Een heel innovatieve onderzoeksserre op het dak van de loods van de REO-veiling. Klimaat- en milieudoelstellingen staan hierbij hoog op de agenda: gebruik van laagwaardige restwarmte, opvang regenwater, geïntegreerde gewasbescherming, energiezuinige teelttechnieken, maar ook allerlei innovatieve technieken zullen er gedemonstreerd worden.  De nabijheid van de REO Veiling, als ontmoetingsplaats voor de telers, is een sterke troef.In het nieuwe meerjarenplan zet de Provincie voluit in op de fiets, goed voor ruim 40 miljoen euro aan investeringen. Het budget voor fietsinfrastructuur verdubbelt deze legislatuur. Met dit bedrag moet het investeringsritme op de fietsroutes voor woon-werkverkeer opgetrokken worden. Er zijn immers nog veel onveilige fietstrajecten in West-Vlaanderen. De overschakeling naar een meer duurzame mobiliteit is noodzakelijk voor het vrijwaren van de leefomgeving in West-Vlaanderen en vanuit klimaatoverwegingen. Maar ook om West-Vlaamse bedrijven beter bereikbaar te maken en om de Provincie aantrekkelijk te houden voor investeerders en jonge actieven is een leefbare en efficiënte mobiliteit nodig. Een belangrijk aspect binnen plattelandsbeleid is de focus op dorpen. Een volwaardig dorpenbeleid moet van onze West-Vlaamse dorpen levendige, veerkrachtige entiteiten maken in het plattelandsgebied. Daarbij wil de Provincie een ondersteunende hand reiken aan de lokale besturen om op vlak van mobiliteit, kleinhandel, leefbaarheid en ruimtelijke planning de vele plattelandsdorpen een nieuw elan te geven. Hiervoor worden een aantal nieuwe beleidsinstrumenten aangereikt. Voor plattelands- en dorpenbeleid wordt bijna 7 miljoen euro uitgetrokken tussen 2020 en 2025.
Een uitdaging op korte termijn is de ontwikkeling van een nieuw West-Vlaams plattelandsprogramma voor de periode 2020-2026. Dit programma vormt het kader waarbinnen middelen voor LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling)  en PDPO (Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling) kunnen worden aangewend. Een belangrijk aandachtspunt bij de opmaak van dit nieuwe kader is het bewaken van de toepassingsmogelijkheden van deze provinciale, Vlaamse en Europese middelen in de echte plattelandsgebieden. Het centrale thema voor het waterbeleid is de aanpak van wateroverlast en –tekort. Dit pakt de Provincie bij voorkeur aan in gecombineerde projecten. Gecontroleerde overstromingsgebieden worden gecombineerd met de aanleg van een waterspaarbekken. In tijden van teveel water, wordt het water gebufferd, zo worden er overstromingen vermeden. En door water op te sparen bij overvloed, kan het ingezet worden bij droogte. Deze projecten worden zodanig ingericht dat natuur en landschap er ook wel bij varen. De Provincie gaat ook op zoek naar een samenwerking met landbouwers. Op de grond van de landbouwer wil de Provincie extra bufferruimte realiseren, maar ook een spaarfunctie voor water bij droogte. Dit levert een win-win voor beide partijen.
De Provincie is verantwoordelijk voor het beheer van 3.563 km waterlopen van tweede categorie. Voor een gezonde toestand van deze waterlichamen is een consequent onderhoud belangrijk. Bijna alle waterlopen worden jaarlijks gereit (uitmaaien) om een goede doorvoerfunctie te verzekeren en om de taludvegetatie vitaal te houden. Ook de bestrijding van muskusratten is noodzakelijk om de oevers en dijken te vrijwaren van verzakkingen en dergelijke.
Voor het droogteactieplan en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden voorziet ons bestuur bijna 17 miljoen euro de komende 6 jaar. Daarnaast investeren we net geen 29 miljoen euro aan het onderhoud van de waterlopen tweede categorie.


U leest het dus, een ambitieus en gericht investeringsplan voor de komende legislatuur.