Provincie West-Vlaanderen maakt ruim 15 miljoen euro vrij voor Coronaherstelplan

28/05/2020
Daarvoor zullen extra middelen worden ingezet, andere middelen worden geheroriënteerd. Dat heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen goedgekeurd in haar zitting van donderdag 28 mei.

Om de coronacrisis het hoofd te bieden op maatschappelijk, maar ook op economisch vlak heeft de Provincie in nauwe samenwerking met haar agentschappen Inagro, POM West-Vlaanderen en Westtoer een Coronaherstelplan klaar. Dat moet West-Vlaanderen versterken bij de geleidelijke overgang van een lockdown naar start-up na de coronacrisis. Het moet onze provincie, haar inwoners en haar ondernemers wapenen voor de toekomstige uitdagingen. De inzet van die financiële middelen zal dan ook gefaseerd verlopen.


Stabiliseren
In een eerste fase wil de Provincie zorgen voor stabiliteit in het maatschappelijk weefsel. Ze biedt daarvoor zuurstof en ondersteuning voor mens en organisatie.

Voor de graduele start-up voorziet de provincie, zoals reeds aangekondigd tijdens de provincieraad van april, een ondersteuning voor de aankoop van mondmaskers voor de lokale besturen. Ook de noodhulp aan de meest kwestbare groepen (veraf, in de ontwikkelingslanden, en dichterbij voor daklozen, kansarmen en woonzorgcentra) is reeds gecommuniceerd en wordt momenteel uitgevoerd.

Deze stabiliserende fase krijgt nu verder invulling met de financiële ondersteuning voor de lokale besturen om een belevingsvol zomeraanbod aan coronaveilige activiteiten te organiseren onder de noemer “Ik zomer West-Vlaams”. Ook de specifieke inzet op transi tiesteun voor de toeristische ondernemingen, opgenomen in het reglement voor toeristische impulsen is hierin een belangrijke bouwsteen.


Evolueren
De tweede fase van de aanpak legt de focus op het evolueren, de overgang van een prille start-up naar een nieuwe en bestendiger manier van werken en leven. Daarbij zet de Provincie vooral in op een lokaalrelfex en het verhogen van de weerbaarheid van ons economisch weefsel.

Met de Zomer van de Korte Keten, die ter vervanging komt van de Week van de Korte Keten, speelt de Provincie snel in op de groeiende interesse tijdens de coronacrisis voor hoeveverkoop, korte keten en lokale productie. Dat is niet enkel belangrijk ter ondersteuning van de land- en tuinbouwers en lokale kleinhandel maar kan ook gekoppeld worden aan een toeristisch-recreatief aanbod via reeds bestaande initiatieven zoals 100%West-Vlaams of Het Lekkere Westen.

Door technologie en kennis versneld te implementeren, zoals digitale transformatie en het versterken van (internationale) netwerken, kan de weerbaarheid van het economische weefsel in West-Vlaanderen worden verhoogd. Eén van de speerpuntenis een solvabiliteitstest voor startende ondernemingen tot 5 jaar. Wanneer in een eerste fase aandachtspunten naar voor komen, kunnen ze rekenen op de nodige begeleiding en ondersteuning. Daarvoor trekt de Provincie het budget via de POM West-Vlaanderen op van 150.000 euro naar 450.000 euro.

Ook de versnelling van de technologische/digitale upgrading van de opleidingsinfrastructuur voor werknemers en werkzoekenden, gekoppeld aan een brede mobilisatie rond levenslang leren is een belangrijke pijler van het herstelplan. De Provincie en POM West-Vlaanderen maken hiervoor vervroegd 2,5 miljoen euro vrij.


Innoveren
De laatste fase focust op innovatie die het West-Vlaams maatschappelijk weefsel op langere termijn structureel veerkrachtig moet maken. De POM West-Vlaanderen zal inzetten op een digitaliseringstraject voor kmo’s, een innovatieprogramma voor de zorgeconomie en versneld nieuwe, buitenlandse afzetmarkten verkennen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij zal ook een oproep lanceren naar kmo’s in de industriële speerpuntsectoren voor “quick-wins”.

Inagro zal onder meer versneld inzetten op digitalisering en robotisering in de land- en tuinbouwsector, de korte keten versterken en steun bieden bij de heropstart van bezoekboerderijen.


#MeerWest-Vlaanderen
Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 gaf de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een duidelijk signaal dat ze ‘Meer West-Vlaanderen’ wil. Meer fietspaden, meer groen, meer opleidingen, meer kansen voor ondernemers en landbouwers, meer duurzaamheid, meer levenskwaliteit. Die ambitie blijft overeind, ook in deze coronatijden. Meer nog, het coronaherstelplan versnelt een aantal acties uit het meerjarenplan en voorziet extra middelen.