Nieuw rioleringsstelsel moet waterkwaliteit in provinciedomein d'Aertrycke verbeteren

24/11/2020
De Provincie West-Vlaanderen wil werk maken van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel in provinciedomein d’Aertrycke in Torhout. Dat is beslist tijdens de provincieraad in de zitting van dinsdag 24 september. Het nieuwe rioleringsstelsel moet zorgen voor een permanent goede waterkwaliteit in de waterlopen en vijvers op en rond het domein.

Waterkwaliteit
De Provincie is stelselmatig bezig om de waterkwaliteit in haar domeinen te verbeteren. Na inventarisatie van lozingspunten op het provinciedomein is vastgesteld dat op verschillende plaatsen afvalwater wordt geloosd in de vijvers en omliggende waterlopen, met als lozingspunt de Moubeek.
De aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel moet dat verhelpen. Alle afvalwater op het provinciedomein wordt gecollecteerd en zal geloosd worden op het gemeentelijke rioleringsstelsel in de Consciencestraat. Het gaat hierbij om het afvalwater van het kasteel, de brasserie en de woning.

Opvang hemelwater
Tegelijkertijd doet de Provincie inspanningen om de regenwaterafvoer en het hemelwater op te vangen. Uit de studie is gebleken dat de drie regenwaterputten van het kasteel voldoende groot zijn en opnieuw kunnen worden gebruikt voor herbruik van het hemelwater in het kasteel. Voor wat betreft de brasserie en de woning worden respectievelijk één regenwaterput met inhoud van 10.000 liter en één regenwaterput met inhoud van 5.000 liter voorzien om herbruik van hemelwater mogelijk te maken.

Wegenis
De Provincie maakt van de werken gebruik om een deel van de bestaande wegenis her aan te leggen. Daarbij wordt rekening gehouden met een maximaal behoud van bestaande beplanting, vermindering van het verharde oppervlakte en maximale waterinfiltratie. Zo wordt de toegangsweg vanuit de Consciencestraat vervangen door een tweesporenpad in beton.

Timing en kosten
De werken zullen starten in de zomer volgend jaar en ongeveer 75 werkdagen in beslag nemen. De Provincie investeert 591.466,25 euro (excl. btw) in de werken.

www.west-vlaanderen.be/daertrycke