Provincie West-Vlaanderen keurt vergunning Aspiravi voor bouw windmolens in Ieper onder voorwaarden goed

08/01/2021
De Provincie West-Vlaanderen keurt de omgevingsvergunning voor NV Aspiravi goed voor de bouw van twee windmolens in Ieper. Dat is beslist in de zitting van de West-Vlaamse deputatie van donderdag 7 januari. Aan de goedkeuring zijn enkele voorwaarden verbonden.

Twee windturbines
De aanvraag werd ingediend op 10 september 2020. Die omvat de bouw en exploitatie van twee windturbines langs de E19 ter hoogte van de Verlorenhoekstraat. Het gaat om turbines met een productiecapaciteit van 6,6 MW.

Adviezen
De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie gaf unaniem een gunstig advies. Alle andere adviesorganen gaven vooraf ook een (voorwaardelijk) gunstig advies. De Provincie volgt de gunstige adviezen.
Zowel in Ieper als buurgemeente Zonnebeke liep een openbaar onderzoek van 23 september tot en met 22 oktober 2020. Honderden bezwaren werden ingediend, onder meer in verband met bezorgdheden over het uitzicht van het cultuurhistorisch landschap en geluid en slagschaduw. De stad Ieper en de gemeente Zonnebeke gaven een ongunstig advies.

Vergunning mits voorwaarden
De deputatie en de Omgevingsvergunningscommissie menen dat, mits het respecteren van de normen zoals omschreven in Vlarem II (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) er voldoende garanties zijn dat de hinder van deze windmolens onder controle is, zoals: maximum acht uur slagschaduw op jaarbasis in combinatie en cumulatief met maximum een half uur slagschaduw per dag. Ook de geluidsnormen liggen vast en ook kunnen altijd gecontroleerd worden.
De deputatie toont begrip voor de bezwaren van de omwonenden, maar de dichtste woningen bevinden zich op ruim 300 meter.

Aanknopingspunten
Landschappelijk oordelen de deputatie en de commissie dat de impact van de voorziene locatie aanvaardbaar is, rekening houdend met de ruimtelijke context. Ruimtelijk en landschappelijk sluiten de windmolens aan op een aantal andere aanknopingspunten zoals vereist binnen het Vlaamse kader. Die zijn: de A19, de bestaande hoogspanningslijn, de bedrijventerreinen en de reeds bestaande windturbines langs de Noorderring. De locatie is bovendien windrijk en de turbines zijn vlot aansluitbaar op het stroomnet en bereikbaar.

Er bestaat geen mogelijkheid om windmolens te vergunnen zonder impact op de omgeving, maar er moet ook een evenwichtige afweging gemaakt worden ten aanzien van de legitieme en heel actuele doelstelling naar realisatie van hernieuwbare energie, ook in West-Vlaanderen, in het licht van klimaatdoelstellingen. Dit gebeurt hier binnen een reglementair kader.