Provincie West-Vlaanderen kent omgevingsvergunning onder voorwaarden toe aan Top-Mix - Brugge

26/02/2021
De Provincie West-Vlaanderen kent een omgevingsvergunning toe aan de NV Top-Mix in Dudzele (Brugge). Die dient voor de bouw van een nieuwe installatie voor het verwerken van bouw- en sloopafval en een tussentijdse opslagruimte voor uitgegraven bodemmaterialen. Dat is beslist door de deputatie in haar zitting van donderdag 25 februari 2021.


Voorwaarden
De Provincie keurt de aanvraag goed onder voorwaarden. Zo mogen materialen enkel overdag, van 7 uur tot 18 uur, gebroken en gezeefd worden, en niet op zon- en feestdagen. Er moet ook toegezien worden om de hinder van opwaaiend stof te beperken, onder meer door keermuren of besproeiing. Top-Mix moet zich ook engageren om een groenscherm te plaatsen op bepaalde stroken.
Binnen de zes maanden na de start van de exploitatie moet een geluidscontrolemeting worden uitgevoerd. De resultaten moeten worden voorgelegd aan de Provincie, de afdeling Handhaving en de stad. De exploitant moet ook een aantal zaken nauwkeurig registreren, zoals: hoeveelheden en soorten materiaal, transportbewegingen, specifiek genomen stofmaatregelen en laad- en loshoeveelheden per schip, maar ook de naleving van de voorwaarden inzake natuur. De exploitant nodigt binnen een termijn van een jaar na de opstart van de installatie de adviesverlenende overheden, de Provincie, en de afdeling Handhaving, uit voor een overleg en toelichting over de genomen maatregelen.


Twee rondes
Het bedrijf diende in de zomer van 2020 een aanvraag in voor de ontwikkeling van 8 hectare grond. Reeds in 2009 werd dit deel van Dudzele binnen het gewestelijk RUP als industriegebied ingekleurd.
De aanvraag werd ontvankelijk verklaard op 31 augustus 2020. Het dossier heeft twee rondes doorlopen met twee keer een openbaar onderzoek en twee adviesrondes. De tweede ronde kwam er omdat de Provinciale vergunningscommissie het dossier maar kon beoordelen na duidelijkheid rond de MER-plicht, het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan en de natuurimpact. 
Na consultatie van de Vlaamse adviesinstanties oordeelde de deputatie dat de opmaak van een MER (of -ontheffing) niet noodzakelijk is. 
Daarnaast bezorgde de aanvrager ook onderbouwde antwoorden op een aantal bezorgdheden na de reacties en bezwaarschriften uit de eerste ronde. Zo verzekert Top-Mix onder andere dat een groot deel van de trafiek over water zal lopen en werd er ook een extra geluidswand ingetekend op het plan. Er worden ook voldoende maatregelen genomen om de verdroging van de polder tegen te gaan. Bij de aanvraag werd in de tweede ronde ook een positieve geluidsstudie toegevoegd.


Bezwaren en adviezen
Er werden 85 bezwaren ingediend in de tweede ronde, vooral inzake verkeersstromen, bijkomende vrachtwagentrafiek en het verdwijnen van natuurgebied. De Provincie heeft begrip voor de bezwaren, maar de exploitatie ligt op honderden meters afstand van woningen en ligt in de nabijheid van de A11-snelweg. 
De meeste adviezen waren (voorwaardelijk) gunstig, zoals die van Agentschap Wegen en Verkeer, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, de Maatschappij van de Brugse Zeehaven en de Vlaamse Milieumaatschappij. Stad Brugge gaf een ongunstig advies. Departement Omgeving gaf geen advies. De voorwaarden die door Agentschap Natuur en Bos werden opgelegd in hun voorwaardelijk gunstig advies werden ook opgelegd in de vergunning.